BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’ARRENDAMENT DE LOCALS MUNICIPALS (BARS MUNICIPALS).
4/09/2017

En aquestes bases s’establirà el procediment general a seguir per arrendar de manera temporal determinats locals Municipals.

La cessió del local municipal es farà per baremació de mèrits (en cas d’empat a punts, per ordre d’entrega de la sol·licitud).

PRIMERA. OBJECTE.

 • Es denomina cessió de local municipal la cessió temporal de qualsevol local propietat de l’Ajuntament (aquesta estarà reflectida en el contracte).

SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS

Generals (Obligatoris)

 • Estar empadronat a Palma.

 • Estar desocupat i inscrit en el SERVEF (s'ha d'aportar el Darde).

 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Palma. En cas de no estar-ho, i sempre que els rebuts pendents no superen els 500€, es podrà arribar a un acord per mitjà del qual el arrendatari es comprometrà a saldar els rebuts durant la vigència del contracte d’arrendament amb l’Ajuntament.

Específics (Puntuables)

 • Situació laboral familiar (un o dos desocupats)

 • No haver estat com a arrendatari dels mateixos amb anterioritat.

 • Situació econòmica familiar (s'ha d'aportar la/les declaracions de la renda de la unitat familiar)

 • Nombre de fills al seu càrrec (s'ha d'aportar el llibre de família)

 • Família Nombrosa (s'ha d'aportar el corresponent justificant)

 • Família Monoparental (s'ha d'aportar el corresponent justificant)

  TERCERA. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES INSTÀNCIES

El període de presentació d’instàncies comença el dilluns 4 de Setembre de 2017 i finalitza el dilluns 18 de setembre de 2017.

QUARTA. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT. Els contractes d’arrendament de locals Municipals SEMPRE seran anuals i al contracte s'indicarà tant el començament com la finalització de l’arrendament (els contractes començaran des de l'1 d'Octubre i finalitzaran el 30 de setembre de l'any següent).